എന്താണ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രയോജനം?

കഴിഞ്ഞദിവസം ഞാന്‍ ജോലിചെയുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ  മന്ത്ലി മീറ്റിംഗില്‍, ഞങ്ങളെ നാലുപേര്‍ വീതം ഇരുത്തിയതിനുശേഷം ഒരു സെനറ്റ്‌ (one cent) സ്ക്രീനില്‍ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ആ നനയത്തിനെ പറ്റികഴിയുന്നത്ര വിവരണം എഴുതാന്‍. ആദ്യം ഓരോരുത്തരുടെയും വിവരണത്തിന്‍റെ എണ്ണം നോക്കി പിന്നീടു ഓരോ നാല്പേരുടെ കൂട്ടത്തിന്‍റെയും duplicate ഇല്ലാതെ ആകെ എത്ര എന്നുനോക്കി. അതില്‍ രസം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എണ്ണം ഉള്ളവരുടെ സംക്യ ഇപ്പോഴും അഞ്ചു ഇരട്ടിയോ അതിലതികമോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഉദാഹരണത്തില്‍നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കെണ്ടിയതെഎന്തെന്നാല്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ടോ അതിലതികമോ ആള്‍ക്കാര്‍ കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോള്‍ വളരെ കൂടുതല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തെളിഞ്ഞുവരുന്നതയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ വളര്ച്ചക്കെ എങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് സഹായകരം.

Author: Boby

I am Boby Thomas born and raised in a small village in Kerala state, South India.I am curious about everything from my childhood onwards. Currently living in the United States of America. I believe this is the best time to be an entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *