ക്രിപ്റ്റോ കറന്‍സി (Crypto Currency)

ലോകത്തിലെവിടേയും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കറന്‍സിയാണ് ക്രിപ്ടോ കറന്‍സി എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. ഇതിനെ എലക്ട്രോനിക് കറന്‍സി എന്നും പറയാം. ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള കോടുപയോഗിച്ചാണ്‌ ക്രിപ്ടോ കറന്‍സിയുടെ നിര്‍മാണംഎന്നതിനാല്‍ ഈ കറന്‍സിയുടെ അനധികൃത ഉത്പാദനം അസദ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കറന്‍സി ഒരു പ്രതേക രാജ്യത്തോടും ചേരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആയതിനാല്‍ നമുക്കെ എവിടേയും, ഈകരന്‍സി സ്വീകരിക്കുന്നിടത്തെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.  അതായതെ നമ്മള്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും ആ രാജ്യത്തിന്‍റെ കറന്‍സി ഇന്ത്യന്‍ രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും തിരിച്ചും കൊടുക്കുന്നതായ ഫീസ്‌ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതു നമ്മള്‍ വിദേശ മലയാളികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രതമാണ്. കുടാതെ ഈകരന്‍സിയുടെ വില നിര്‍ണയിക്കുന്നത് ഇതിന്‍റെ ആവിസ്യഗതയെ ആശ്രയ്ച്ചാണ് (Supply and demand). ഉദാഹരണമായി വസ്തുവും സ്വര്‍ണവും വില്‍ക്കുന്നതുപോലെ.
crpto currency
ക്രിപ്ടോ കറന്‍സിയുടെ കയ്മാറ്റം വളരെ എളുപ്പ്പമാണ് എന്നുള്ളതിനാല്‍ ഇതിന്‍റെ ദുരുപയോഗവും കൂടുതലാണ് ഇതെ ഇതിന്‍റെ ഒരു അപാകതയായി കാണാം. Bitcoin ആണ് ആദ്യത്തെ ക്രിപ്ടോ കറന്‍സി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഉത്പാദനം ഏതാണ്ട് 2009ല്‍, Santoshi Nakamato എന്ന യുസര്‍ ആയ അക്ജതനാല്‍ നിര്മിക്കപെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
കൂടുതല്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ ഇതിന്‍റെ നല്ലവശം കണ്ടെ ഈ കറന്‍സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാളെയ്ക്കു നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം.

Author: Boby

I am Boby Thomas born and raised in a small village in Kerala state, South India.I am curious about everything from my childhood onwards. Currently living in the United States of America. I believe this is the best time to be an entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *