ബിസിനസില്‍ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സ്ഥാനം.

ഒരു ബിസിനസിന്‍റെ ജീവ നാടിയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നടത്തിപ്പുകാരുടെ ആശയവിനിമയം. എങ്ങനെ നമ്മള്‍ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ്നോടെ പെരുമാറുന്നോ അങ്ങനെ യിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനെസിന്‍റെ വളര്‍ച്ച. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലിക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സഹകരണത്തിനും നല്ലരീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം അത്യാവസ്യമാണ്. ആശയവിനിമയം എന്നതുകൊണ്ടുദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരം മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ചലനവും ഒരുവിധത്തില്‍ ആശയവിനിമയമാണ്. നമ്മള്‍ ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ പോലും ചിരിച്ചുകൊണ്ടെ സംസാരിച്ചാല്‍ കേള്‍ക്കുന്നആള്‍ക് അതെ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും.
ആശയവിനിമയം നമുക്കെ നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കഴിവാണ്. ഇന്നുമുതല്‍ നല്ല ആശയവിനിമയം നേടാന്‍ നമുക്കെ പരിശീലിക്കാം.

Author: Boby

I am Boby Thomas born and raised in a small village in Kerala state, South India.I am curious about everything from my childhood onwards. Currently living in the United States of America. I believe this is the best time to be an entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *