മാസ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌

എന്താണ് ഈ മാസ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌? രണ്ടോ അതില്‍ കൂടുതലോ ആള്‍ക്കാരോരുമിച്ചുകൂടി അവരുടെ ബുസിനെസ്സിന്റെ വളര്‍ച്ചക്ക്‌ വേണ്ടിയുള്ള കാരിയങ്ങള്‍ ചര്ച്ചചെയുന്ന ഒരു വേദിയാണ് മാസ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌. ഈ കൂടായ്മ എല്ലായ്പ്പോഴും പരസ്പര നന്മയ്‌ക്കുവേണ്ടിയയിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെ ഒരു മസ്റ്റര്‍മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌ തുടങ്ങാം

1. സമയം- ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഗ്രൂപ്പ്‌ മീറ്റിംഗിനുവേണ്ടി തീരുമാനിക്കുക.

മിനിമം ഒരുമനികൂര്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇതിനുവേണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുക. മാക്സിമം ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ അതില്കൂടുതലയാല്‍ അതെ ബോറായി തോന്നാം.

2. സ്ഥലം- മാസ്റ്റര്‍മൈന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയോ ഓഫ്‌ലൈനയോ തുടങ്ങാം

ഒരേ സിറ്റിയിലോ ടൌണ്ണിലോ ആണെ എല്ലാപേരും താമസിക്കുന്നതെങ്ങില്‍ ഒരു പ്രതേക സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതല്ലെങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഒരുമിച്ചുകൂടുക. ഇപ്പോഴത്തെ കലഗട്ടത്തിന്‍റെ ഒരു വലിയ ഗുണം, നമുക്കെ ലോകത്തിന്‍റെ ഏതുഭാഗത്തിരുന്നും നമുക്കെ മീറ്റിംഗ് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ്.

3. വിഷയം – എന്താണെ ചര്ച്ചചെയ്യെണ്ടിയ്തെന്നെ നേരത്തേ തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങള്‍ക്കുവേണമെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്‌ ബുക്ക്‌ നേരത്തേതിരഞ്ഞെടുത്തെ അതിലെ പ്രധാനകാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യാം. ഓര്‍ക്കുക എപ്പോഴും വിഷയങ്ങള്‍ ഇടകലര്‍ത്തിയിടാന്‍. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരാളുടെ ബിസിനസ്‌ പ്രശ്നങ്ങള്‍ എങ്കിലും ചര്ച്ചചെയ്തെ ഒരു കൂട്ടായ അഭിപ്രായത്തില്‍ എത്തണം. കഴിഞ്ഞ കൂട്ടായ്മയിലെ ഏതെങ്കിലും കരിയങ്ങള്‍ ചര്ച്ചചെയനുന്ടെങ്കില്‍ അതെ ആദ്യമേതന്നെ ചെയ്യുക.

4. മാര്‍ഗരേഗ – കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരുമാര്‍ഗരേഗ ആദ്യത്തെകൂട്ടായ്മയ്ക്കുതന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. എല്ലപ്രവശ്യവും കൂട്ടായ്മയുടെ മാര്‍ഗരേഗ ഓരോങ്ങങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു ശ്രധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുമാര്‍ഗരേഗയും അതനുസരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളും ആകുട്ടയ്മയുടെ ഒരു വലിയ സമ്പത്താണ്‌.

Author: Boby

I am Boby Thomas born and raised in a small village in Kerala state, South India.I am curious about everything from my childhood onwards. Currently living in the United States of America. I believe this is the best time to be an entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *