കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിനു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം?

ആരാ? എവിടുന്നാ? ന്താവന്നേ? ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ നൂറാവര്ത്തി് ചോദിച്ച ചോദ്യം .ഇതുവരേയും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യം.

Author: Boby

I am Boby Thomas born and raised in a small village in Kerala state, South India.I am curious about everything from my childhood onwards. Currently living in the United States of America. I believe this is the best time to be an entrepreneur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *