ബിസിനസിന്‍റെ വിജയം

ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ്‌ വിജയിക്കുവാന്‍ അല്ലങ്കില്‍ വിജയിപ്പിക്കുവാന്‍ പണം മാത്രമല്ല കരുതേണ്ടിയത്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും വളരെ കുശാഗബുദ്ധിയുള്ള ആള്‍ക്കാരെ കൊണ്ടുവുകയും നല്ല ബിസിനസ്‌ പാടവം കാണിക്കുകയും ചെയുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ശീലങ്ങള്‍ വശമാക്കുകായും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുനോക്കുകയും ചെയുക.