എന്താണ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രയോജനം?

കഴിഞ്ഞദിവസം ഞാന്‍ ജോലിചെയുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ  മന്ത്ലി മീറ്റിംഗില്‍, ഞങ്ങളെ നാലുപേര്‍ വീതം ഇരുത്തിയതിനുശേഷം ഒരു സെനറ്റ്‌ (one cent) സ്ക്രീനില്‍ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ആ നനയത്തിനെ പറ്റികഴിയുന്നത്ര വിവരണം എഴുതാന്‍. ആദ്യം ഓരോരുത്തരുടെയും വിവരണത്തിന്‍റെ എണ്ണം നോക്കി പിന്നീടു ഓരോ നാല്പേരുടെ കൂട്ടത്തിന്‍റെയും duplicate ഇല്ലാതെ ആകെ എത്ര എന്നുനോക്കി. അതില്‍ രസം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എണ്ണം ഉള്ളവരുടെ സംക്യ ഇപ്പോഴും അഞ്ചു ഇരട്ടിയോ അതിലതികമോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഉദാഹരണത്തില്‍നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കെണ്ടിയതെഎന്തെന്നാല്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ടോ അതിലതികമോ ആള്‍ക്കാര്‍ കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോള്‍ വളരെ കൂടുതല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തെളിഞ്ഞുവരുന്നതയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ വളര്ച്ചക്കെ എങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് സഹായകരം.

Mastemind Group

Proverbs 11:14 NIRV Without the guidance of good leaders a nation falls. But many good advisers can save it.
Whenever you get a question, it is better to look in scriptures first. Nowadays we hear more about Mastermind, Meetup group, etc. If you have checked the bibble, you will see a lot of examples mentioning about the advisory panel is important to become prosper. Bibble says Solomon is the wisest king ever ruled in the world. That Solomon saying we need many good advisers.
See other similar verses about Mastermind groups
Proverbs 15:22
without consultation, plans are frustrated, But with many counselors they succeed
Proverbs 20:18
Plans are established by seeking advice; so if you wage war, obtain guidance.

Entrepreneurs you need to join in a mastermind. Now you can see lots of mastermind groups asking a tremendous amount upfront. I am not a fan of that kind of mastermind group. Join a mastermind group that is the type of your same level of people in it. If there is no mastermind group in your area, start one. Now you can start a mastermind group in the comfort of your home with the internet.  Ask your friends or somebody you know has a small business or planning to start a business. After all mastermind group is and should be an accountability group. They get to help each other.
Tell me how would you set up your mastermind group?

How could India prosper?

Hello India, we need you to step up. Time has now arrived, and please join us to make it happen. My friends, Brothers, and Sisters we need a plan, we need to get out of this route. We have enough resources but are the lack of courage, lack of advice to start a business. Don’t worry start when you are young. Learn it by doing. Don’t wait to complete your school education. We need to rebuild our school system to get more time to do something, making real money. Our current education system, at least when I was studying, we just go to school sit and learn (at least some of them) from the teacher. In my opinion, schools should be up to half day and rest of the day students should invest their time to do something to make money or, at least, try something for making money.
We need more entrepreneurs to make a strong and prosper India. Today is the day to start a business. Everybody can start something. It should not be one with a large investment. Start something small. Join some group. Because of the internet, you should not have to live in a city, to join a group. Everybody with the web or even a smart phone can join any group. Is that amazing? Recently I read a story about a young man started a book lending club called Lenro,( https://lenro.co/  ) Just join in that group and if you have any books to lend, do it. There is no fee associated with joining Lenro.
Parents should encourage their children to participate some entrepreneur activity. When I was a kid I love to do something, like to explore. But I didn’t get much exposure. Most of the time I got discouragement. When I was in college, I decided not to work for the man instead start a business. Immediately after I completed my college, I started a business with my parents financial contribution. Unfortunately, I can’t reach the other side of that business. Starting a business and managing it is a tough job. I wish I could get listen and read the business podcast and blogs that time.
Friends, go out and make something happen.

Entrepreneur

Starting up your enterprise is a thrilling as well as fulfilling experience. It may present numerous positive aspects for example currently being your manager, placing your program as well as earning money by doing a thing you like. But, to become successful business owner demands thorough preparing, creativity as well as efforts.
Skills that required to being an entrepreneur is as follows. Keep in mind that all the skills are achievable.
“Any act often repeated soon forms a habit; and habit allowed, a steady gain in strength. At first it may be like a spider’s web, easily broken through, but if not resisted, it soon binds us with a chain of steel.”
Tryon Edwards
•Comfortable in having risks: Becoming your personal supervisor does mean you’re usually the one generating challenging options. Entrepreneurship entails anxiety. Be prepared for taking the risk.
•Persuasive: Possibly you have the maximum notion in the world, nevertheless if you cannot convince customers, staff members, and potential financial institutions as well as associates, you might find entrepreneurship being challenging. Make sure to practice to convince the world around you. Practice Practice….. Practice…..
•Able to negotiate: Because a company proprietor, you will need to negotiate everything from rents to contract terms to costs. Slick settlement skills will assist you to spend less and maintain enterprise working easily. In a business profits determine when purchasing time. So negotiation is the backbone of any business.
•Creative: Prepare to think outside the box. Business owners should have the ability to imagine artistically. Should you have observations on what to reap the benefits of brand new options?