ആശയം – Idea

നമ്മള്‍ എല്ലാപേരും പലപ്പോഴായി പല പല ആശയങ്ങള്‍ മനസ്സില്‍ ഉരുത്തിരിയാറുണ്ടെ. പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും ആ ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ തന്നേ കിടന്നു മരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്‍റെ മനസ്സില്‍ എപ്പോഴും ഓരോ ആശയങ്ങള്‍ മുളച്ചുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവ ആവിയായി പോകാറാണ് പതിവ്. പല എഴുത്തുകാരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായാല്‍ ഉടനെ തെന്നെ ആതെ എവിടെഎങ്കിലും എഴുതിവയ്കണംഎന്ന്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ആശയം ആവിയായി പോകുന്നതിനു മുന്‍പേ തന്നേ എഴുതി വയ്ക്കുകയോ റെക്കോര്‍ഡ്‌ ചെയ്തുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ Applications ഇപ്പോള്‍ മേടികാന്‍ കിട്ടും.
quotescover-JPG-pinterest
നമുക്കെ ഒരു ആശയം കിട്ടിയാല്‍ ഉടനെ അതെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിവയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതെ ആരോടെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കുക. മിക്കപ്പോഴും നമ്മള്‍ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ആശയം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അതോടുകൂടി ആ ആശയം മറ്റൊരാള്‍ കൈവശമാക്കി അയാള്‍ ആ ബിസിനസ്‌ തുടങ്ങും എന്ന്. ഞാന് ഈ തരത്തില്ലാണ് വിശ്വസിചിരുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴായി പലരും പറയുന്നതെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല എന്നാണ്.
നിങ്ങള്‍ക്കെ ഒരു ആശയം തോന്നിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ എന്തു ചെയും?