എന്താണ് പോട്കാസ്റ്റിംഗ്.(What is Podcasting)

സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണിന്‍റെ പ്രചാരത്തോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഉപകാരമാണ് പോട്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. എനിക്കറിയാം പലരും നെറ്റിചുളിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന്, വിഷമിക്കണ്ട ഞാന്‍ വിശധമാക്കാം  ഇതെ ഒരുതരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു റേഡിയോ ആണ് എന്നാല്‍ റേഡിയോ പോലെ പ്രോഗ്രമ്മിനു വേണ്ടി നമ്മള്‍ കാത്തിരിക്കാണ്ടിയ കാരിയമില്ല. നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കാവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പോട്കാസ്റ്റ് വഴി നമുക്കെ ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ iPhone ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെ എങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്കെ
                അതിന്‍റെ സ്ക്രീനില്‍ തിരഞ്ഞാല്‍,
Podcastഈ കാണുന്നപോലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്‍ കാണാം. ഇതില്‍ നമുക്കെ നമ്മുടെ ആവിശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പോട്കാസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പോട്കാസ്ടിന്‍റെ അപ്പ് തുറന്നതിനു ശേഷം ഒരു ഭൂതക്കണണാടി പോലുള്ള ഭാഗത്തെ ഞെക്കുക അതില്‍ മുകളിലായി നമുക്കാവശ്യമുള്ള മാറ്റര്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്താല്‍ ആ category യിലുള്ള എല്ലാ പോട്കാസ്ടും കാണുകയും അതില്‍ നിന്നും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതുമാണ്.
ഉദാ: നമുക്കെ ബിസിനസ്‌ category യിലുള്ള ഒരു പോട്കാസ്റ്റ് വേണമെങ്കില്‍, ഭുതകണ്ണാടിയില്‍ ഞെക്കിയതിനു ശേഷം, മുകളില്‍ കാണുന്ന സെര്‍ച്ച്‌ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത്‌ ‘business’ എന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ആ category യില്‍ ഉള്ള എല്ലാ പോട്കാസ്ടും നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുവേണ്ടി കത്തുനില്‍ക്കുനത് കാണാം.
എനിക്കിഷ്ടപെട്ട അഞ്ചു പോട്കാസ്റ്റുകള്‍.
1. Radical Personal Finance.
ഈ പോട്കാസ്റ്റില്‍ ജോഷുവ അദ്ധേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതത്തെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും പല വശങ്ങളില്‍ കൂടി നോക്കി വിശകലനം ചെയുന്നു.
2. This is your life with Michael Hyatt.
ജീവിത വിജയവും നേതൃത്വവും വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
3. 48 Days the Work you love.
Dan Miller- ഒരു എഴുത്തുകാരനും, ജോലിയും ബിസിനസ്‌സും ട്രെയിന്‍ ചെയുന്ന ആളുമാണ്.
4. Parenting On Purpose.
മാതാപിതാക്കള്‍ക്കെ വേന്ടിയുള്ള ഒരു നല്ല പോട്കാസ്ടനിതെ.
5. Rabbi Daniel Lapin.
Rabbi Daniel- നമുക്കെ ലോകം എങ്ങനെ വര്‍ക്ക്‌ ചെയുന്നു എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
എത്രയേം മാണ്‌ ഞാന്‍ പ്രധാനമായി കേള്‍ക്കാറുള്ള പോട്കാസ്റ്റ്കള്‍.
ഇതില്‍ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം.